مقاله تلف مال مقبوض به عقد فاسد

1- محسن علی نژادی 2- زهرا علی نژادی 3- علی دلفانی

1- کارشناس ارشد حقوق خصوصی(علوم سیاسی)

2- کارشناس حقوق

3- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،دکتری مبانی فقه و حقوق اسلامی

چکیده:

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. در حقیقت، عمل حقوقی باطل،عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدار نمی کند. فقهای امامیه، حکم بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. نظام حقوقی ایران مبنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایط را که برای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیر نافذ بودن بطلان می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم عقد فاسد و آثار قبض و تلف مال مقبوض به عقد فاسد را قبل و بعد از قبض مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

/ 0 نظر / 33 بازدید