مقاله عقد صلح در مقام بیع


دكتر سيد ابراهيم موسوي

استادياردانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد، دكتري حقوق خصوصي وعضو هيئت علمي دانشگاه.

محسن علي نژادي

كارشناس ارشد حقوق خصوصي و علوم سیاسی.

آدرس دانلود مقاله: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1317361

چكيده:

صلح مصدر است و به معني آشتي و تسالم و توافق مي باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضي و

تسالم بر امري است، خواه تملك عين باشد با منفعت و يا اسقاط دين و يا حق و يا غير آن ، صلح

ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود ويا جلوگيري از تنازع احتمالي يا در مورد معامله و غير آن

واقع شود. يعني در هر مورد كه حقي بين دو نفر مشتبه است، يا مورد نزاع قرار گرفته است، يا هدف

اين است كه از تنازع احتمالي پرهيز شود، عقدي كه بر اين مبنا و گذشت هاي متقابل طرفين واقع

مي شود صلح است، هرچند كه نتيجه آن ايجاد حق يا انتقال يا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوي،

معامله مستقلي است كه مبتني بر تسالم مي باشد و در رديف بيع و هبه و اجاره يكي از عقود معينه

است. صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله اي را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد، ليكن

شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه

آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود. اثر صلح در

روابط طرفين و نسبت به اشخاص ثالث مي تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود./ 0 نظر / 32 بازدید