مقاله حاشيه نشينی ، جرم و ناامنی

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

قاسم مرادي ،

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

محسن علی نژادي،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم ساسی.

آدرس دانلود مقاله: http://rassjournal.ir/article/576

چکيده

رشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعه بیقاعده کلانشهرها سبب شکلگیری مناطق

حاشیهنشین گشته است. رشد مناطق حاشیهنشین نمونه بارز فقر شهری و بیسامانی،

اجتماعی است، به نحوی که امروزه بهعنوان مهمترین کانونهای بروز ناهنجاری و جرایم

اجتماعی شناخته میشوند . توزیع نابرابر ثروت، قدرت و خدمات در شهرها، موجب میشود

که شهروندان ثروتمند در مناطق مطلوب شهر و فقرا در محلات حاشیه و دورافتاده سکونت

کنند، تجمع فقرا در این مناطق باعث ایجاد مناطق حاشیهنشین میگردد. مناطق

حاشیه نشین، جغرافیایی مشخص، هستند که اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و

... در آن بیش از متن اصلی شهر دیده میشود و از جهات متعددی موجب شیوع بزهکاری،

انحرافهای اجتماعی و عوارض ناشی از آنها میشوند. لذا همراه با گسترش حاشیهنشینی،

شاهد افزایش ناامنی، بزهکاری و انواع مختلف جرم و جنایت در جامعه میباشیم.

/ 0 نظر / 37 بازدید