مقاله اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

محسن علی نژادي،

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و علوم سیاسی.

زهرا علی نژادی

کارشناس حقوق.

آدرس دانلود مقاله: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1294156

چکیده:

داده پیام در پنج قالب قابل مشاهده است :اطلاعات وبگاه ، مفاد شبکه های اجتماعی ، پست الکترونیک « رایانامه » پیام های الکترونیک و ذخیره های رایانه ای و بند 9 ماده 9 قانون نمونه تجارت الکترونیک در تعریف داده پیام چنین اشعار می دارد : « پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که به وسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می گردد » ذخیره می شود ابزار های که بتوانند کار کرد مذکور را انجام دهند می توانند منشأ اطلاعات باشند . ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد : « کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن ، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند ، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مرجع قضایی و حقوقی است . و ارسال زمانی صورت می گیرد که قبولی از سیستم کامپیوتری قابل ، خارج شود و قانون محل اقامت ارسال کننده قبولی بر تعهد ناشی از قرارداد حاکم است ، مگر اینکه یک طرف قرارداد ، مصرف کننده باشد و قانون محل انعقاد ، حمایت های کمتری از قانون تجارت الکترونیکی ایران از وی به عمل آورد ، طبق ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی : « اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود .

/ 0 نظر / 34 بازدید